Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Χρήσιμες Συνδέσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης http://www.mindev.gov.gr
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ http://www.ggea.gr/default.htm
Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων https://www.ependyseis.gr/
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Aναπτυξιακών προγραμμάτων (ΜΟΔ) http://www.mou.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας http://www.ypeka.gr/
Υπουργείο Οικονομικών http://www.minfin.gr/
Υπουργείο Εσωτερικών http://www.ypes.gr/el/
Ένωση Περιφερειών Ελλάδος https://www.enpe.gr/el/
Enterprise Greece https://www.enterprisegreece.gov.gr/
   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Περιφέρεια Κρήτης http://www.crete.gov.gr/
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης https://www.apdkritis.gov.gr/
Π.Ε.Π. Κρήτης 2014 - 2020 http://www.pepkritis.gr/
Incredible Crete (πύλη για τον Τουρισμό στην Κρήτη) https://www.incrediblecrete.gr/
Αγροδιατροφική Σύμπραξη http://www.agrocrete.com/
   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  
Πανεπιστήμιο Κρήτης http://www.uoc.gr/
Πολυτεχνείο Κρήτης https://www.tuc.gr/
ΤΕΙ Κρήτης https://www.teicrete.gr/
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας http://www.ite.gr/
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών https://www.iamc.ciheam.org/
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ  http://www.elgo.gr/
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) https://www.hcmr.gr/
   
ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε.)  
Ευρωπαϊκή Ένωση (επίσημος ιστότοπος) https://europa.eu/european-union/index_el
Ευρωπαϊκή Επιτροπή https://ec.europa.eu/commission/index_el
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αντιπροσωπεία στην Ελλάδα) https://ec.europa.eu/greece/
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Περιφερειακή Πολιτική) http://ec.europa.eu/regional_policy/el/
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) http://ec.europa.eu/eurostat
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_el
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (στην Ελλάδα) http://www.esfhellas.gr/
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο http://www.europarl.europa.eu/portal/el
Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex) http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
   
ΕΥΡΩΠΑЇΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
Ε.Σ.Π.Α. (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 https://www.espa.gr/
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) http://www.antagonistikotita.gr/
Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη http://www.ymeperaa.gr/
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση (τομέας εργασίας) http://www.epanad.gov.gr/
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση (τομέας εκπαίδευσης) http://www.edulll.gr/
Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα http://www.epdm.gr/
Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια http://www.tebo.gr/el/
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης http://www.agrotikianaptixi.gr/
Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας http://www.alieia.gr/
Πληροφορίες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ http://anaptyxi.gov.gr/
Interreg https://interreg.eu/
Interreg Europe https://www.interregeurope.eu/
Interreg "Ελλάδα-Κύπρος" 2014-2020 http://greece-cyprus.eu/
Programme Med http://www.programmemed.eu/
Europe Direct Κρήτης https://www.europedirect-crete.gr/
Πρόγραμμα LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/about/
Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/