ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Branding περιοχών UNESCO Κρήτης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5057228


Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 1.000.680,00€ (€807.000,00+ ΦΠΑ (24%) €193.680,00)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας  - τιμής,      για την ανάδειξη αναδόχου  για την υλοποίηση του έργου  «Branding  περιοχών  UNESCO  Κρήτης»  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΠΣ:  5057228  συνολικής εκτιμώμενης αξίας  1.000.680,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% ( 807.000,00 € + ΦΠΑ 24% 193.680,00 €).

Αναλυτικές πληροφορίες στα αρχεία που ακολουθούν.