ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣHΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Δείτε το συννημένο