Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Πρόγραμμα - Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ

Στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-2013, εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Δράσεων στις 17.7.2013, το έργο «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ».

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (από 1/9/2013 έως 31/8/2015) και συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ ενώ ο προϋπολογισμός για το ΠΤΑ Κρήτης ανέρχεται σε 108.000 ευρώ, εκ των οποίων 80% είναι η ευρωπαϊκή και 20% η ελληνική συμμετοχή.

Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι, οι οποίοι είναι: Οι νησιωτικές Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), του Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ), της Κρήτης (ΠΚ), τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) και Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ), η Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΠΝΑ (ΑΕΠΝΑ), το Κυπριακό Υπουργείο, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (ΥΕΒΤ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων για την προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο που θα οδηγήσει τελικά σε:

  • Επιδεικτική εφαρμογή ώριμων & καινοτόμων έργων ΕΞΕ & ΑΠΕ, σε χώρους, εγκαταστάσεις και κτίρια του δημοσίου τομέα, με άμεσο πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων σε όλους τους πολίτες & και επίτευξη στην πράξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές, με αφετηρία τα επιδεικτικά έργα και δράσεις του στρατηγικού έργου.
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας & ανάπτυξη νέων καινοτόμων αγορών.
  • Πολυεπίπεδη συμβολή στους ευρωπαϊκούς & εθνικούς στόχους Ελλάδος & Κύπρου (20-20-20) καθώς και προετοιμασία πολιτικών μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020), μέσω της εξειδίκευσης της διαμόρφωσης στρατηγικής "ΕΥΡΩΠΗ 2020" και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής.
  • Συνεισφορά στην ενεργειακή ασφάλεια & κλιματική αλλαγή.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών υποδομών, που συμβάλλει σε τουριστική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.

Οι βασικές δραστηριότητες του έργου μέσω απτών αποτελεσμάτων μπορούν να συνοψιστούν στην ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης και σύνθεση τους σε ένα μακρο-περιφερειακό και διασυνοριακό σχέδιο, επιδεικτική εφαρμογή ώριμων έργων & δράσεων και υλοποίηση σχεδίου σύνθεσης και πολλαπλασιασμού αποτελεσμάτων.

Οι δραστηριότητες του ΠΤΑ Κρήτης περιληπτικά είναι:

  1. Μελέτη διερεύνησης Εσωτερικού Περιβάλλοντος Φορέων Χάραξης Πολιτικής για την Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη στην Κρήτη.
  2. Μελέτη διερεύνησης εξωτερικού Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης στην Κρήτη.
  3. Εκκίνηση διαβούλευσης με όλους τους φορείς στην Κρήτη, λαμβάνοντας υπόψη τις Σύγχρονές Πολιτικές (2014-2020, Σύμφωνο των Δημάρχων, Σύμφωνο των Νησιών, κλπ).
  4. Πλάνο δημοσιότητας και δράσεις προβολής του προγράμματος (Εβδομάδα βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης, δραστηριότητες συνέργειας με άλλα υφιστάμενα ενεργειακά προγράμματα & δίκτυα κτλ).

Πληροφορίες: www.energein.gov.cy

 

ΕΝΕΡΓΕΙΝ