Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

«Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος διαχείρισης υδατικών δικτύων: εφαρμογή στη Κρήτη»

Υποέργο «Ενημέρωση κοινού» «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ » του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014.ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ

www.smartwaters.gr