Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου  - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»

Στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Κύπρος 2014 - 2020", εγκρίθηκε από την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος το έργο «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ». Στο έργο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης ως εταίρος, έχει διάρκεια 38 μήνες (01/04/2017 - 31/05/2020). Ο συνολικός προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε 2.095.877,50 €, ενώ ο προϋπολογισμός για το ΠΤΑ Κρήτης ανέρχεται σε 88.280,00 €, εκ των οποίων 85% είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% η εθνική συμμετοχή.

Στο έργο συμμετέχουν 6 εταίροι, οι οποίοι είναι οι εξής:
1.    το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ)
2.    η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΕΛ)
3.    το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ)
4.    ο Δήμος Ρόδου (ΔΡ)
5.    ο Δήμος Χερσονήσου (ΔΧ)
6.    το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Οι στόχοι του Έργου είναι:
-    υλοποίηση ώριμων πιλοτικών επιδεικτικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια
-    ανάπτυξη κοινής διασυνοριακής προσέγγισης για την προτυποποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια και δημοτικά κτίρια στους εμπλεκόμενους Δήμους Ελλάδας και Κύπρου
-    μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων και διεύρυνση της κοινής προσέγγισης σε όλη την περιοχή σύμφωνα με τις πολιτικές της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 2014 - 2020.

Οι δραστηριότητες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης περιληπτικά είναι:
•    Ανάπτυξη Σχεδίου Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Δράσεων του Έργου
•    Οργάνωση μίας συνάντησης με προετοιμασία των αντίστοιχων πρακτικών στην Κρήτη
•    Σχεδιασμός και παραγωγή Υλικού Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργειας με Δήμους στην Κρήτη
•    Δράσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης σε Δήμους στην Κρήτη
•    Πολλαπλασιασμός Αποτελεσμάτων - Συμμετοχή του ΠΤΑΚ σε Εκδηλώσεις των άλλων Εταίρων / Συνέδρια
•    Συνεισφορά του ΠΤΑΚ για τη Διαμόρφωση της Κοινής Προσέγγισης Δράσεων για Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας - Κύπρου
•    Αξιοποίηση - Μεγιστοποίηση Αποτελεσμάτων από την Κοινή Προσέγγιση για την Εξοικονόμηση Ενέργειας των Κτιρίων από Δήμους στην Κρήτη (Σύμφωνο Δημάρχων, Σύμφωνο Νησιών, ΠΕΠ, Επιχειρησιακά Σχέδια Έξυπνης Εξειδίκευσης κλπ.)
•    Οργάνωση Δράσεων  Διαβούλευσης και Ενεργειακής Διακυβέρνησης

Πληροφορίες:

«Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020» http://greece-cyprus.eu/

«ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»

Ιστοσελίδα:     https://www.synergein.eu/

Διαδικτυακή Πλατφόρμα: www.e-synergein.eu

Facebook:        https://www.facebook.com/SynergeinProject/

Twitter            https://twitter.com/Synergein1?s=09

ΑΠ: Προγράμματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.