Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Προκηρύξεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Ανακοινώνει

Τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης του Ν. Ηρακλείου

Ημερομηνία δημοσίευσης αποτελεσμάτων 17/12/2021.

Αναλυτικές πληροφορίες στα αρχεία που ακολουθούν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣHΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Δείτε το συννημένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων  (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης του Ν. Ηρακλείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικές πληροφορίες στο αρχείο που ακολουθεί.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Branding περιοχών UNESCO Κρήτης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5057228


Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 1.000.680,00€ (€807.000,00+ ΦΠΑ (24%) €193.680,00)

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας  - τιμής,      για την ανάδειξη αναδόχου  για την υλοποίηση του έργου  «Branding  περιοχών  UNESCO  Κρήτης»  ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΠΣ:  5057228  συνολικής εκτιμώμενης αξίας  1.000.680,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% ( 807.000,00 € + ΦΠΑ 24% 193.680,00 €).

Αναλυτικές πληροφορίες στα αρχεία που ακολουθούν.

Σελίδα 1 από 8