Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Προκηρύξεις

Πρόχειρος διαγωνισμός στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Mediterranean Decision Support System for Marine Safety με το ακρωνύμιο MEDESS-4MS»

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: προμήθεια και εκτύπωση Υλικού Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργειας στην Κρήτη, στα πλαίσια υλop. του προγ/τος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο - ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Διαβάστε στο συνημμένο το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο με τίτλο «Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων του Προγράμματος SIVA»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά, για το έργο με τίτλο: «Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής υποστήριξης σε θέματα ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων του Προγράμματος SIVA», σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης που περιγράφονται στα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (72.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «SIVA:
(South East Europe improved virtual accessibility through joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks – Βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας των περιοχών της SEE μέσο κοινών πρωτοβουλιών και διευκόλυνση στην εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων)»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SIVA_03_2014_TECH_final.pdf)Προκήρυξη[ ]4238 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SIVA_03_2014_TECH_substract.pdf)Περίληψη Προκήρυξης[ ]238 kB

Πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη Διαχείριση – Επικοινωνία και Διάχυση του Προγράμματος SIVA»

 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη Διαχείριση – Επικοινωνία και Διάχυση του Προγράμματος SIVA»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SIVA_03_2014_final.pdf)Προκήρυξη[ ]4061 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SIVA_03_2014_substract.pdf)Περίληψη Προκήρυξης[ ]237 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΡΩΤΗΣΗ_ΑΠΑΝΤΗΣΗ_ΓΙΑ_SIVA_1018_ΠΤΑ.pdf)Διευκρινήσεις[ ]57 kB

«Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Πρόχειρος διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομικής άποψης προσφορά, για το έργο με τίτλο «Παροχή Επιστημονικής και ΤεχνικήςΥποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Βιώσιμη ΕνεργειακήΑνάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και απόεθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%, προϋπολογιζόμενηςσυνολικής δαπάνης Δεκαπέντε χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ (17.500,00 €)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης πουπεριγράφονται στα παραρτήματα Α’, Β’, Γ’ και Δ ́, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τηςπαρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Βιώσιμη ΕνεργειακήΑνάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ».

Αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη στα αρχεία που ακολουθούν.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf[ ]149 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  .pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ .pdf[ ]1279 kB

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτύπωση Υλικού Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργειας στην Κρήτη, στα πλαίσια υλοπ. του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»
  2. Προκήρυξη για το έργο "Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης" (με διευκρινήσεις)
  3. Πρόχειρος Διαγωνισμός: Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «COASTGAP – MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean
  4. Διευκρινήσεις στο Τεύχος Διακήρυξης Διεθνούς ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ