Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Προκηρύξεις

Προκήρυξη για το έργο "Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης" (με διευκρινήσεις)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με το
Π.Δ. 118/2007, προϋπολογισμού δαπάνης 2.581.401,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή
αναδόχου του έργου: «Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής
της Περιφέρειας Κρήτης». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013»
και ειδικότερα του Άξονα προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια
Κρήτης», ΚΘΠ 57 «Συνδρομή στη Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών» και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδ. 2013ΕΠ00280198, ως υποέργο 1 της Πράξης με κωδικό MIS 465449
(Απόφαση Ένταξης: 9558/30.12.2013).

Πρόχειρος Διαγωνισμός: Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «COASTGAP – MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

Διαβάστε αναλυτικά τα επισυναπτόμενα αρχεία

Διευκρινήσεις στο Τεύχος Διακήρυξης Διεθνούς ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε αναλυτικά το συνημμένο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Dieukriniseis.pdf)Διευκρινήσεις [ ]1624 kB

«Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού δαπάνης 437.160,45 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης», σύμφωνα με την εξειδίκευση της περιφερειακής στρατηγικής της τουριστικής προβολής της Κρήτης και το Πρόγραμμα Δράσεων «Τουριστικό Marketing Κρήτης 2012-2015» που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εξειδίκευση και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης, που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

«Προμήθεια εξοπλισμού» (6ο Υποέργο) του ‘Έργου «Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής (Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας)»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
E.13.OΔ-1.2
Τμήμα Γ
Ηράκλειο, 13 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ.: 1545

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού» (6ο Υποέργο) του 'Έργου «Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής (Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας)» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 2010ΕΠ40200006, προϋπολογιζόμενης δαπάνης Σαράντα τριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (43.089,43 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%), ήτοι συνολικής δαπάνης πενηντα τριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης που περιγράφονται στα παραρτήματα Α', Β' και Γ', τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 23η Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη , ώρα 11:00 π.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης στο Ηράκλειο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 20η Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην παραπάνω διεύθυνση. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημοσίως και δικαιούνται οι συμμετέχοντες να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. Αρμόδιος υπάλληλος: Εμμανουέλλα Γερογιαννάκη, τηλ.: 2810-302492, fax: 2810 220138. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα αιτήματα για το αντικείμενο του έργου υποβάλλονται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. Πληροφορίες: Γεώργιος Παντελάκης, τηλ.: 2810-302491, fax: 2810 220138 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η προκήρυξη συνοδευμένη από τα παραρτήματά της, θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους, έντυπα και ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης, συνοδευμένο με τα Παραρτήματά του στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) ή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης (www.pta.gr) Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ηλεκτρονικού και γραπτού ηλεκτρονικού μέσου, κατισχύει το γραπτό κείμενο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Π.Τ.Α. Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης