Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Προκηρύξεις

«Προμήθεια εξοπλισμού» (6ο Υποέργο) του ‘Έργου «Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής (Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας)»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
E.13.OΔ-1.2
Τμήμα Γ
Ηράκλειο, 13 Μαΐου 2013
Αρ. Πρωτ.: 1545

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού» (6ο Υποέργο) του 'Έργου «Προβολή και προώθηση κρητικών προϊόντων διατροφής (Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας)» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτη- Πράσινη Ανάπτυξη της ΣΑΕΠ 402 με Κ.Α 2010ΕΠ40200006, προϋπολογιζόμενης δαπάνης Σαράντα τριών χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (43.089,43 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%), ήτοι συνολικής δαπάνης πενηντα τριών χιλιάδων ευρώ (53.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης που περιγράφονται στα παραρτήματα Α', Β' και Γ', τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 23η Μαΐου 2013, ημέρα Πέμπτη , ώρα 11:00 π.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης στο Ηράκλειο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 20η Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην παραπάνω διεύθυνση. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημοσίως και δικαιούνται οι συμμετέχοντες να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. Αρμόδιος υπάλληλος: Εμμανουέλλα Γερογιαννάκη, τηλ.: 2810-302492, fax: 2810 220138. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα αιτήματα για το αντικείμενο του έργου υποβάλλονται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης. Πληροφορίες: Γεώργιος Παντελάκης, τηλ.: 2810-302491, fax: 2810 220138 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η προκήρυξη συνοδευμένη από τα παραρτήματά της, θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους, έντυπα και ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν το αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης, συνοδευμένο με τα Παραρτήματά του στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) ή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης (www.pta.gr) Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ηλεκτρονικού και γραπτού ηλεκτρονικού μέσου, κατισχύει το γραπτό κείμενο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Π.Τ.Α. Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης

Επιλογή εμπειρογνώμονα για την Υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην ανάλυση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος OSDDT-MED Χρήσεις γης και αειφόρος ανάπτυξη περιοχών της Μεσογείου

Δείτε στα συνημμένα αρχεία αναλυτικές πληροφορίες.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf)Προκήρυξη[ ]1483 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf)Περίληψη Προκήρυξης[ ]235 kB

Σελίδα 8 από 8