Ελληνικά  English          Προσθήκη στα Αγαπημένα Facebook Twitter RSS

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτύπωση Υλικού Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργειας στην Κρήτη, στα πλαίσια υλοπ. του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτύπωσηΥλικού Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργειας στην Κρήτη, στα πλαίσιαυλοποίησης του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό,Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σεΠεριφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»,τοοποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% καιαπό εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20% όπου τοΠεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, είναι απαραίτητη ηπρομήθεια και εκτύπωση υλικού δικτύωσης, προώθησης και συνέργειας, το οποίοθα χρησιμοποιηθεί κατά την Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας, Προώθησης και τηΔικτύωση Καινοτομίας, Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης στην Κρήτη.

Αναλυτικά στοιχεία για την προκήρυξη στο αρχείο που ακολουθεί

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .pdf)Κείμενο προκήρυξης[ ]341 kB

Προκήρυξη για το έργο "Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης" (με διευκρινήσεις)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με το
Π.Δ. 118/2007, προϋπολογισμού δαπάνης 2.581.401,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή
αναδόχου του έργου: «Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής
της Περιφέρειας Κρήτης». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013»
και ειδικότερα του Άξονα προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια
Κρήτης», ΚΘΠ 57 «Συνδρομή στη Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών» και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδ. 2013ΕΠ00280198, ως υποέργο 1 της Πράξης με κωδικό MIS 465449
(Απόφαση Ένταξης: 9558/30.12.2013).

Πρόχειρος Διαγωνισμός: Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «COASTGAP – MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

Διαβάστε αναλυτικά τα επισυναπτόμενα αρχεία

Διευκρινήσεις στο Τεύχος Διακήρυξης Διεθνούς ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε αναλυτικά το συνημμένο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Dieukriniseis.pdf)Διευκρινήσεις [ ]1624 kB

«Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού δαπάνης 437.160,45 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης», σύμφωνα με την εξειδίκευση της περιφερειακής στρατηγικής της τουριστικής προβολής της Κρήτης και το Πρόγραμμα Δράσεων «Τουριστικό Marketing Κρήτης 2012-2015» που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εξειδίκευση και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης, που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».